Simulačný projekt

Typický simulačný projekt v rámci poradenských služieb pozostáva zo štyroch základných etáp:

 

Fázy simulačného projektu

 

identifikácia problému

Pre úspech každej simulačnej štúdie je veľmi dôležité presne identifikovať problémy, ktoré sú predmetom riešenia a presne špecifikovať otázky, ktoré musia byť zodpovedané. Naši špecialisti Vám pomôžu identifikovať oblasti hlavných problémov, formulovať správne otázky (ktoré môžu byť zodpovedané simuláciou) a prevedú Vás úvodnými krokmi simulačnej štúdie. V tejto fáze je zvyčajne zahrnutá i návšteva nášho personálu v skúmanom termináli za účelom lepšieho pochopenia jeho prevádzky.

Prečítajte si o niektorých typických problémoch, ktoré môžu byť riešené pre železničné terminály alebo priemyselné prevádzky.

 

tvorba simulačného modelu

Skúmaný systém je nahradený jeho simulačným modelom za účelom vykonávania experimentov bez vplyvu na prevádzku modelovaného systému. Využitím vlastného simulačného nástroja Villon vytvoríme mikroskopický simulačný model skúmaného systému a jeho prevádzky.

V záujme dosiahnutia stanovených cieľov simulačnej štúdie je nevyhnutné, aby vytvorený simulačný model bol validný (teda verne odrážal činnosť modelovaného systému) a aby modeloval všetky dôležité aspekty prevádzky na požadovanej úrovni detailov. V tejto súvislosti je veľmi dôležité, aby naši špecialisti detailne porozumeli prevádzke systému a mali k dispozícii všetky potrebné údaje a dáta (či už poskytnuté zákazníkom alebo zhromaždené našimi zamestnancami). Úzka spolupráca so zákazníkom a návštevy modelovaných prevádzok (ak tieto existujú) sú v tejto etape nenahraditeľné.

Ako súčasť procesu validácie simulačného modelu dostane zákazník Villon Viewer s vytvoreným modelom, čím zákazník získava možnosť priameho overenia modelu a môže tak poskytnúť cennú spätnú väzbu s cieľom zvýšiť kvalitu simulačného modelu.

 

Simulačné experimenty

Experimentovanie so simulačným modelom je iteratívny proces následných simulačných behov s modifikovanými parametrami za účelom odkryť správanie sa systému (s daným súborom parametrov) a nájsť týmto spôsobom riešenie definovaného problému.

Vo všeobecností platí, že jeden simulačný experiment ponúka odpoveď na jedinú otázku (napr. aký je optimálny počet koľají v stanici). V rámci jedného simulačného experimentu môže byť spustených a vyhodnotených viacero simulačných behov s modifikovanými parametrami (napr. vyskúšanie rôzneho počtu koľají v stanici). Správne vyhodnotenie jednotlivých simulačných behov ukazuje smer a ďalšie kroky v hľadaní riešenia.

Aby bolo možné zodpovedať všetky zákazníkom položené otázky a nájsť riešenia definovaných problémov je zvyčajne nevyhnutné v rámci štúdie vykonať niekoľko simulačných experimentov. Počet vykonaných experimentov priamo ovplyvňuje cenu simulačnej štúdie a zvyčajne sa ich rozsah dohodne už počas prvej etapy projektu.

 

vyhodnotenie výsledkov a odporúčania

Záverečná správa, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou simulačnej štúdie, zahŕňa detailnú analýzu všetkých vykonaných experimentov, odpovede na položené otázky, riešenia a odporúčania ako aj krátke zhrnutie výsledkov a odporúčaní pre vrcholový manažment (Management summary). Villon Viewer je zákazníkovi k dispozícií bez dodatočných nákladov ako neoddeliteľná súčasť záverečnej správy. Villon Viewer umožňuje zákazníkom spustiť pripravené simulačné behy a následne vyhodnotiť priebeh simulácie pomocou celej palety rôznych vyhodnotení, ktoré simulačný nástroj Villon ponúka.